อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์
หัวหน้าสาขาวิชา
 ปริญญาโท :
   - กจ.ม. (การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี :
   - บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 โทรศัพท์ : 02-160-1185

 

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
 ปริญญาเอก :
    - ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ; มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาโท :
    - บธ.ม. (การตลาด) ; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 ปริญญาตรี :
    - บธ.บ. (บริหารทรัพยากรมนุษย์) ; ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/chutikarn_sr
 อีเมล์ : chutikarn.sr@ssru.ac.th , champoo_2005@yahoo.com
ผศ.ดร.ชุมพล  รอดแจ่ม 
 ปริญญาเอก :
    - Ph.D. (Human Resource Development) ม.รามคำแหง 
 ปริญญาโท :
    - ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) ม.รามคำแหง
    - ร.ส.ม. (พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ) ม.ธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี :
    - รป.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
    - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์) ม.รามคำแหง
    - ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
    - บธ.บ. (การบัญชี) ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 โทรศัพท์ : 02-160-1185
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/chumpon_ro


ผศ.อณัญญา  ธนะศรีสืบวงศ์
 ปริญญาโท :   - พบ.ม. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี :    - ศษ.บ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร.วิไล พึ่งผล 
ปริญญาเอก :
    - ปร.ด. การจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปริญญาโท :
    - รป.ม. บริหารทรัพยากรมนุษย์ สภาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์
 ปริญญาตรี :
    - บธ.บ. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ