ติดต่อเรา


ติดต่อสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

Call : 02-160-1182
Fax : 02-160-1184


ที่ตั้งสาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ

เลขที่ 1 อาคาร 37 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก
เขตดุสิต กทม.10300

College of Innovation and Management
Heamwadeephithak building (37)
No.1 U-thongnok street , Dusit,Bangkok 10300